Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

iamhappy
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow

July 04 2015

iamhappy

July 02 2015

iamhappy
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viawalkietalkiegirl walkietalkiegirl
iamhappy
9272 9eaf 500

June 30 2015

iamhappy
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viacioccolata cioccolata

June 22 2015

iamhappy
0103 3ecb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacioccolata cioccolata

June 21 2015

iamhappy
4489 fc2a 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viacioccolata cioccolata

June 14 2015

iamhappy
1913 0a37
Reposted fromsajkopatka sajkopatka viamonjurka monjurka

June 12 2015

iamhappy

June 07 2015

iamhappy
Reposted frombluuu bluuu viawalkietalkiegirl walkietalkiegirl

May 31 2015

iamhappy

May 26 2015

iamhappy
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaTalkAboutMe TalkAboutMe

May 21 2015

iamhappy
6461 05e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamonjurka monjurka

May 18 2015

iamhappy
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych

May 13 2015

iamhappy
6553 b647 500
Reposted fromuoun uoun viaseksgrupowy seksgrupowy
iamhappy
3778 6739 500
Reposted fromGodislove Godislove viacouples couples

April 26 2015

3643 215e
Reposted frombwana bwana viaseksgrupowy seksgrupowy

April 25 2015

iamhappy
4568 025d
iamhappy

April 21 2015

iamhappy
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl